HemKompetensmatrisenKursmatrisLogga in
Kompetensmatrisen
Hur fungerar den?

Kompetensmatrisen - Hur fungerar den?

Först vad menas med kompetens i matrisen?
Kompetens är som nedanstående illustration visar en kombination av utbildning, ny kunskap och erfarenhet. Kompetensmatrisen arbetar med tre olika nivåer
nivå 1 Deltagaren känner till grundläggande begrepp och kan använda informationen
nivå 2 Deltagaren känner till, förstår och kan tillämpa kunskap på egna enklare projekt/situationer
nivå 3 Deltagaren förstår, kan analysera, kan kritiskt värdera lösningar och välja/utföra optimal lösning för komplexa situationer


Generell matris
Matrisen är generellt skriven, och det finns endast en beskrivning av kompetensnivå 1, 2, 3 för respektive kompetensblock. Detta innebär att om en person uppnår kompetensnivå 2, så ska personen ha samma generella kunskapsnivå oavsett om han/hon är operatör, konstruktör eller beställare. Om man har kravet nivå 3 för design på en geokonstruktör - så innebär det att det först är efter att man uppnått nivå tre på såväl kunskapskrav, erfarenhetskrav och förkunskapskrav, som vi anser att man kan kalla sig geokonstruktör. Innan dess är man under upplärning

Kategorier/roller
Är ett försök att beskriva vanligt förekommande roller. De blir generella men förhoppningsvis tillräckligt tydliga för att du ska kunna använda dom för din roll.

Följande roller har identifierats:
Operatör
Konstruktör Bygg & Anl.
Geotekniker mot konstruktion
Geotekniker mot projektering
Geotekniker Fält
Arbetsledare Grundläggning
Arbetsledare Bygg och anl.
Beställare - Byggledare
Beställare skede utförande
Beställare skede projektering
Beställare - Inköpare

Kompetensblock
Totalt har 15 kompetensblock identifierats. Det finns embryon till detaljerade beskrivningar av kunskapsmål för de tre nivåerna inom respektive kompetensblock. I detta skedet presenteras dock bara en allmän beskrivning av vad blocken innehåller.

1. Design - bas 2. Grunder Geoteknik 3. Grunder Geokonstruktion Dokumentation/informationsöverföring
Säkerhetsfilosofi /partialkoefficientmetoden, RISK Ingenjörsmässig design (modell som skall veriferas) Geokonstruktioner  enligt EN Dokumenthantering
Utvärdering av indata inkl. karakteristiskt värde Grundläggande Geoteknik: geologi, jordarter, metoder, påverkan, risker Teoretiska grunderna i grundläggning Samverkan - vad överföras till andra
Laster Teoretiska grunderna i jordmekanik Entreprenadkunskap: villkor, kontroll, kvalitet
Geoteknisk kategori Teoretiska grunderna i ingenjörs geologi Upphandlingsfrågor

5. Jordf. 6. Pålar 7. Spont 8. Stabiliet
Jordförstärkning enligt EN Olika påltyper Stödkonstruktioner enligt EN Teoretiska grunderna i schaktning och släntstabilitet
Teoretiska grunderna i grundförstärkning såsom KC-pelare, spikning, lättfyllnad m.m. Pålar enligt EN (Pålsystem, rapporter, verifiering) Utförande aspekter vid spontning Slänter och bankar enligt EN
Olika jordförstärkningsmetoder Pålars installation och integritet Teoretiska grunderna i spontning
Pålars bärförmåga och samverkan Olika sponttyper
Omgivningspåverkan/RISK Omgivningspåverkan/RISK Omgivningspåverkan/RISK Omgivningspåverkan/RISK
Utförande, kontroll och uppföljning enligt EN Utförande, kontroll och uppföljning enligt EN Utförande, kontroll och uppföljning enligt EN Utförande, kontroll och uppföljning enligt EN


9. Undersökning - planering - utvärdering 10. Miljö 11. Utförande 12.Övriga konstruktioner
Fält och lab enligt EN Miljöprovtagning för certifiering. kontroll och uppföljning av installation
Planering av fältundersökning Miljötekniska markundersökningar - allmän kurs Lyftanordningar Plattor enligt EN
Analys och redovisning av undersökningar Sanering av förorenade områden Maskintyper, metoder, utförare, service och underhåll Bergtunnel enligt EN
Genomförande av fältundersökningar Observationsmetoden
Stål,  Betong, Statik
Utförande, kontroll och uppföljning enligt EN

13. Arbetsmiljö 14.Geohydrologi 15. Klimat och hållbarhet
Koppling mellan ritning och verklighet Avsänkning
En bra arbetsmiljö hur? - Effekten av olika åtgärder på arbetsplatsen Erosion
Arbetsmiljö och miljökunskap: systematik och rapporter, stabilitet, maskin förflyttning, maskin  uppställning, transport,  maskin besiktning Vattenrelaterade problemställningar
Hydrauliskt grundbrott enligt EN
Utförande, kontroll och uppföljning enligt EN
 

 

Uppdaterat 2022-10-19
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum