Kompetensmatrisen - vad är det?

Kompetensmatrisen har gemensamt tagits fram av Svensk Grundläggning, Pålkommissionen, SGF och dåvarande IEG. Syftet med kompetensmatrisen är att:
- Underlätta kommunikation
- Öka kompetensen - skapa förutsättningar för erfarenhetsöverföring
- Skapa underlag för gemensamma kurser

Målsättningen är att kunskapsnivån för en person som arbetar som operatör, geotekniker, arbetsledare inom ett kompetensblock ska vara samma om man har krav på samma kompetensnivå.

 

Med bas i kompetensmatrisen är det möjligt att skapa gemensamma kurser mer erfarenhetsutbyte. Informationen ger även en möjlighet att bedöma vad du kan förvänta dig att en kollega kan som är arbetsledare, geotekniker osv. Vilket i sig underlättar kommunikationen mellan olika kategorier och skapar förutsättningar för att undvika missförstånd

 

Kompetensmatrisen kan även användas som ett verktyg för planering av en persons kompetensutveckling.

Den version som finns presenterad här, är baserad på det arbete som genomfördes och presenterades 2010. Den har sedan diskuterats och kompletterats med ett nytt ämnesområde samt rollernas benämning har justerats något.  

Alla delar är inte färdiga, och det är först när den börja tillämpas som vi kommer att märka om de kriterier som ställts upp är relevanta och om rätt nivå valt för olika kategorier.

Knutpunkten uppskattar därför om ni skickar in era synpunkter, så att denna kompetensmatris successivt kan förbättras.


 

Uppdaterat 2022-10-19